ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. บริการและการสนับสนุนของ SAAS

1.1 ขึ้นอยู่กับข้อตกลงนี้ บริษัทจะพยายามให้บริการแก่ลูกค้าทางการค้าอย่างเหมาะสม ลูกค้าจะระบุชื่อผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านสำหรับบัญชีบริษัทของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการลงทะเบียน  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียน หรือยกเลิกรหัสผ่านเมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสม

1.2 ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในเรื่องนี้ บริษัทจะให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคที่เหมาะสมแก่ลูกค้า

2. ข้อจกำดและความรับผิดชอบ

2.1 ลูกค้าจะไม่พยายามดำเนินการในทางตรงกันข้ามกับด้านวิศวกรรม แปลกลับ ถอด หรือความพยายามใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อดูรหัสต้นทาง รหัสจุดหมาย หรือโครงสร้างที่อยู่เบื้องหลัง แนวคิด องค์ความรู้ หรืออัลกอริทึมที่สัมพันธ์กับบริการหรือซอฟต์แวร์ เอกสาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ (“ซอฟต์แวร์”) แก้ไข แปล หรือสร้างงานที่พัฒนาขึ้นจากบริการหรือซอฟต์แวร์ใดๆ (ยกเว้นได้รับอนุญาตโดยแสดงขอบเขตไว้อย่างชัดเจนจากบริษัทหรือบริการมอบสิทธิ์ให้ดำเนินการ) ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งเวลาหรือเป็นหน่วยงานให้บริการ หรืออื่นใดเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือลบการแจ้งหรือป้ายแสดงความเป็นเจ้าของ  ตามซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เผยแพร่หรือให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้งานเป็นข้อเสนอหรืออุปกรณ์สำหรับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้อนุญาตลูกค้าในการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิ์ขาด ไม่สามารถโยกย้าย ไม่สามารถให้อนุญาตต่อ ระหว่างระยะเวลาที่เชื่อมโยงกับบริการ

2.2 ลูกค้าแสดงให้เห็น ทำข้อตกลงร่วม และรับรองว่า ลูกค้าจะใช้บริการสอดคล้องกับนโยบายที่ระบุไว้ในมาตรฐาน (นโยบาย) ที่มีผลบังคับใช้และกฎหมายรวมถึงระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่มี  ในที่นี้ ลูกค้ายินยอมที่จะจ่ายค่าชดเชยและดำเนินการเพื่อไม่ให้บริษัทเกิดความเสียหาย ความสูญเสีย ความรับผิดชอบ การชำระหนี้ และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความที่ไม่มีขีดจำกัด) จากการเรียกร้องหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดโดยการกล่าวหาดังที่ระบุไว้ หรืออื่นๆ จากการใช้บริการของลูกค้า แม้ว่าบริษัทจะไม่มีข้อผูกพันในการตรวจสอบการใช้บริการของลูกค้า บริษัทอาจดำเนินการดังกล่าวและอาจห้ามมิให้ใช้บริการหากเชื่อว่า (หรือได้รับการกล่าวหาว่า) มีการละเมิดดังกล่าว

2.3 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการรับและรักษาเครื่องมือและบริการเสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ เข้าถึง หรือใช้บริการ รวมถึง โมเด็ม ฮาร์ดแวร์ เซิฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย เว็บเซิฟเวอร์ และอื่นๆ (รวมเรียกว่า “เครื่องมือ”)  ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการความปลอดภัยของเครื่องมือ บัญชีสำหรับลูกค้า รหัสผ่าน (รวมถึงรหัสสำหรับดูแลระบบและรหัสผู้ใช้) และไฟล์ รวมถึงการใช้งานทั้งหมดของบัญชีสำหรับลูกค้าหรือเครื่องมือไม่ว่าลูกค้าจะรับทราบหรือยินยอมหรือไม่ก็ตาม

3. การรักษาความลับ สิทธิ์ในการครอบครอง

3.1 แต่ละฝ่าย (“ฝ่ายผู้รับ”) รับทราบว่าฝ่ายอื่น (“ฝ่ายผู้เปิดเผยข้อมูล”) ได้เปิดเผยข้อมูลหรืออาจเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ ทางเทคนิค หรือทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของฝ่ายเปิดเผยข้อมูล (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลการครอบครอง” ของฝ่ายผู้เปิดเผยข้อมูล)  ข้อมูลการครอบครองของบริษัทประกอบด้วยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะเกี่ยวกับคุณลักษณะ ความสามารถในการทำงาน และประสิทธิภาพของบริการ  ข้อมูลการครองครองของลูกค้าประกอบด้วยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะที่ลูกค้ามอบให้แก่บริษัทเพื่อใช้ข้อกำหนดของบริการ (“ข้อมูลของลูกค้า”) ฝ่ายผู้รับยินยอมที่จะ: (1) ระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันข้อมูลการครอบครองดังกล่าว และ (2) ไม่ใช้ (ยกเว้นการดำเนินการของบริการ หรืออื่นๆ ที่ได้อนุญาตไว้ในที่นี้) หรือเปิดเผยข้อมูลการครอบครองดังกล่าวของผู้อื่น  ฝ่ายผู้เปิดเผยข้อมูลรับทราบว่าข้อความดังกล่าวจะไม่ใช้กับข้อมูลใดๆ หลังห้า (5) ปี นับจากการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลใดๆ ที่ฝ่ายผู้รับสามารถจัดทำเอกสารซึ่ง (ก) เป็นหรือกลายเป็นการเปิดเผยสู่สาธารณะทั่วไป หรือ (ข) มีเจ้าของหรือทราบว่ามีเจ้าของก่อนได้รับจากฝ่ายผู้เปิดเผยข้อมูล หรือ (ค) สามารถเปิดเผยแก่บุคคลอื่นโดยชอบธรรมได้โดยไม่จำกัด หรือ (ง) พัฒนาขึ้นอย่างอิสระโดยมิได้ใช้ข้อมูลการครอบครองของฝ่ายผู้เปิดเผยข้อมูล หรือ (จ) กฎหมายกำหนดให้เปิดเผยข้อมูล

3.2 ลูกค้ามีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อมูลของลูกค้า รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่มาจากหรือเกิดขึ้นจากข้อมูลของลูกค้าและบริการให้แก่ลูกค้า บริษัทเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใน (ก) บริการและซอฟต์แวร์ บริการ การปรับปรุง การเพิ่มเติม หรือการแก้ไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (ข) ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่พัฒนาจากการบริการหรือสนับสนุนการวางระบบ และ (ค) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

3.3 บริษัทมีสิทธิ์ที่จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด การใช้งาน และประสิทธิภาพในแง่มุมต่างๆ ของบริการ ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลที่ได้มาจากสิ่งนั้น) และบริษัทจะมีอิสระในการ (1) ใช้ข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลเพื่อปรับปรุงและเพิ่มบริการ และเพื่อการพัฒนา การวินิจฉัย และการแก้ไขที่เกี่ยวกับบริการและข้อเสนออื่นๆ ของบริษัท และ (2) เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพียงเพื่อรวบรวมหรือแบบฟอร์มที่ไม่ระบุซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น เว้นแต่ได้กำหนดไว้   จะไม่ให้สิทธิ์หรืออนุญาตไว้นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในที่นี้อย่างชัดเจน

4. การชำระค่าธรรมเนียม

4.1 ลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียสำหรับบริการและบริการวางระบบที่มีดังได้อธิบายไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อให้แก่บริษัทตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในที่นี้ (“ค่าธรรมเนียม”)  หากลูกค้าใช้บริการเกินความสามารถของบริการดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม (ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้) ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งค่าบริการสำหรับการใช้งานดังกล่าว และลูกค้ายินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามที่ระบุไว้ในที่นี้  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่มี และกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใหม่เมื่อสิ้นสุดข้อตกลงสำหรับบริการช่วงแรกหรือข้อตกลงในการต่อสัญญาปัจจุบันภายใน 30 วันก่อนแจ้งให้ลูกค้าทราบ (อาจส่งทางอีเมล) หากลูกค้าพบว่าลูกค้าออกใบแจ้งค่าบริการไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องติดต่อบริษัทไม่เกิน 60 วันนับจากวันปิดการออกใบแจ้งค่าบริการครั้งแรกที่พบว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหา เพื่อรับการแก้ไขหรือเครดิต  หากมีข้อสงสัย ควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท

4.2 บริษัทอาจเลือกออกใบแจ้งค่าบริการโดยใช้ใบกำกับภาษี ซึ่งบริษัทต้องได้รับการชำระค่าบริการเต็มจำนวนสำหรับเดือนที่กำหนดภายในวันครบกำหนดชำระเงินตามที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษี  สำหรับจำนวนค้างชำระ จะคิดค่าธรรมเนียม 1.5% ต่อเดือนหรือจำนวนสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเลือกจำนวนที่ต่ำกว่า โดยคิดจากยอดคงค้างรวมกับค่าเรียกเก็บ และอาจมีผลทำให้สิ้นสุดบริการ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีที่คิดรวมกับการให้บริการและไม่เกี่ยวกับรายได้สุทธิของบริษัท

5. ระยะเวลาและการสิ้นสุด

5.1 เมื่อมีการสิ้นสุดก่อนกำหนดดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงในการให้บริการช่วงแรกดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ และจะต่อสัญญาณโดยอัตโนมัติสำหรับการขยายเวลาเป็นระยะเวลาเดียวกันดังที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (โดยรวมเรียกว่า “ระยะเวลา”) จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอให้สิ้นสุดภายในสามสิบ (30) วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน

5.2 นอกจากการแก้ไขอื่นๆ ที่ระบุไว้ แต่ละฝ่ายอาจยุติข้อตกลงนี้ได้ภายในสามสิบ (30) วันของการแจ้ง (หรือไม่มีการแจ้งในกรณีที่ไม่ชำระค่าบริการ) หากอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้อย่างร้ายแรง  ลูกค้าจะชำระค่าบริการตามสัดส่วนการบริการที่คิดจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับบริการ จะคงทุกส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ซึ่งควรคงไว้จนกว่าจะยุติ รวมถึงสิทธิ์ในการชำระ ข้อผูกพันในการรักษาความลับ การสละสิทธิ์ในการรับประกัน และการจำกัดความรับผิดชอบ

6. การรับประกันและการสละสิทธิ์

บริษัทจะพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไปเพื่อลดความผิดพลาดและความขัดข้องในการให้บริการและดำเนินการวางระบบด้วยความเชี่ยวชาญและดำเนินการอย่างมีฝีมือ  อาจไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราวในเวลาที่บริษัทหรือผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดหรือบำรุงรักษาในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่นอกเหนือกำหนดเวลา หรืออาจเนื่องมาจากอยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของบริษัท แต่บริษัทจะพยายามอย่างเหมาะสมที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลเมื่อเกิดหยุดให้บริการตามกำหนด  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับประกันว่าจะไม่เกิดการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาด และจะไม่รับประกันผลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ  บริการและบริการวางระบบจะเป็นไป “ตามสมควร” และบริษัทไม่รับประกัน แสดงหรือสื่อความใดๆ รวมถึงแสดงการรับประกันความสามารถทางการค้าและความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการกระทำที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ ยกเว้นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในส่วนนี้

 

7. การจำกัดความรับผิดชอบ

เว้นแต่ได้กำหนดไว้ บริษัทและซัพพลายเออร์ (รวมถึงซัพพลายเออร์สำหรับอุปกรณ์และเทคโนโลยีทั้งหมด) เจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา และพนักงาน จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงฉบับนี้ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกันภายใต้สัญญา การเจรจา ความรับผิดชอบที่เคร่งครัดหรือทฤษฎีอื่นๆ ยกเว้นการที่บุคคลได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย อันได้แก่: (ก) ความผิดพลาดหรือการหยุดชะงักของการใช้งาน หรือความสูญเสีย ความไม่ถูกต้องหรือความทุจริตของข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งทดแทนสินค้า บริการ หรือเทคโนโลยี หรือความสูญเสียทางธุรกิจ (ข) ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษหรือเกิดขึ้นตามมา ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม ใดๆ (ค) สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของบริษัท หรือ (ง) จำนวนที่เกิดขึ้นรวมกับจำนวนค่าเรียกร้องใดๆ ทั้งหมด แล้วไม่เกินจำนวนที่ลูกค้าชำระค่าบริการให้แก่บริษัทภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ภายใน 2 เดือนก่อนการดำเนินการที่ทำให้เกิดความรับผิดชอบ ในแต่ละกรณี ไม่ว่าบริษัทจะได้รับคำแนะนำว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นหรือไม่

8. อื่นๆ

หากพบว่าข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ใช้บังคับมิได้หรือไม่ถูกต้อง จะจำกัดข้อตกลงนั้นหรือลดลงถึงขั้นต่ำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ข้อตกลงฉบับนี้ยังคงมีบังคับใช้ มีผล และมีอำนาจบังคับใช้เต็มที่  ลูกค้าไม่สามารถกำหนด ส่งต่อ หรือให้อนุญาตต่อข้อตกลงฉบับนี้ได้ ยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท  บริษัทอาจส่งต่อและกำหนดสิทธิ์และข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม  ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อความแสดงความตกลงที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายซึ่งแทนที่และยกเลิกข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรและข้อตกลงทางวาจา การสื่อสารและการทำความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในข้อตกลงฉบับนี้ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด และต้องมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่ายสำหรับการปฏิเสธและการปรับแก้ทั้งหมด ยกเว้นได้กำหนดไว้ในที่นี้  ไม่มีการกำหนดตัวแทน หุ้นส่วน การร่วมทุน หรือการจ้างงานอันเนื่องมาจากข้อตกลงนี้ และลูกค้าไม่มีอำนาจใดๆ ในการผูกบริษัทแบบใดๆ ไมว่าด้วยประการใด  การดำเนินการใดๆ เพื่อบังคับใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ คู่ความซึ่งชนะคดีจะได้รับสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ  การแจ้งเตือนทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะเป็นลายลักษณ์อักษรและจะถือว่าแจ้งเตือนตามเวลาที่กำหนดหากได้รับการแจ้งเตือนเป็นการส่วนตัว ให้ส่งใบเสร็จรับเงินตามคำขอ เมื่อรับการยืนยันทางอิเล็กทรอนิกส์หากส่งทางโทรสารหรือทางอีเมล  หนึ่งวันหลังจากส่งหากส่งวันถัดไปที่ได้รับการแจ้งเตือนการให้บริการช่วงกลางคืน และเมื่อได้รับหากส่งทางจดหมายลงทะเบียนหรือรับรอง  ข้อตกลงฉบับนี้ควบคุมโดยกฎหมายของประเทศสิงคโปร์โดยไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดทางกฎหมาย